Nove osnovice

Autor Branislav Nikolić
10. 11. 2011.
Stručni komentar
NOVE OSNOVICE - CENE RADA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA (ZARADA) U JAVNOM SEKTORU OD OKTOBRA MESECA 2011. GODINE
• Prema Odluci i zaključcima Vlade Republike Srbije •

Na predlog Ministarstva finansija, Vlada Republike Srbije (dalje: Vlada), na sednici održanoj 1. novembra 2011. godine, donela je Odluku i šest Zaključaka, kojima su uvećane osnovice - cene rada za obračun i isplatu plata - zarada zaposlenih, počev od plate - zarade za oktobar 2011. godine i to za:
• državne službenike i nameštenike, sudije, javne tužioce i njihove zamenike,
• predsednika i sudije Ustavnog suda,
• zaposlene u javnim službama,
• postavljena i imenovana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave, zaposlene u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave,
• pripadnike Bezbedonosno-informativne agencije,
• profesionalne pripadnike Vojske Srbije i
• zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Navedeno uvećanje plata - zarada, izvršeno je u skladu sa fiskalnim pravilima koja su utvrđena članom 27e Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010 - dalje: Zakon). Podsećamo da formula za izračunavanje procenta usklađivanja oktobarske plate - zarade, predstavlja zbir stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i polovine stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda (dalje: BDP) u prethodnoj godini.
Imajući u vidu da je rast potrošačkih cena u prethodnih 6 meseci iznosio 0,7%, a da polovina rasta BDP u 2010. godini iznosi 0,5%, prema formuli koja je propisana Zakonom, oktobarske osnovice - cene rada uvećane su za 1,2%.
Državni službenici, nameštenici, sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca
Prema Odluci o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 82/2011) Vlada je na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010 i 78/2011), a u vezi sa članom 8. i 41. stav 1. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007 i 99/2010), članom 37. stav 4. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009 i 101/2010) i članom 69. stav 3. Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010 i 78/2011 - dr. zakon), utvrdila osnovice - cene rada za obračun i isplatu plata - zarada zaposlenih državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, počev od plate - zarade za oktobar 2011. godine.

Državni službenici i nameštenici

Osnovica - cena rada za obračun i isplatu plata - zarada državnih službenika i nameštenika počev od oktobra 2011. godine iznosi - neto 17.477,59 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca

Plate - zarade sudija, javnih tužioca i zamenika javnih tužilaca, počev od oktobra 2011. godine, obračunavaće se prema osnovici - ceni rada za obračun i isplatu plata - zarada koja iznosi - neto 30.492,37 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Predsednik i sudije ustavnog suda

Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 120-8190/2011, od 1.11.2011. godine, a na osnovu člana 3. stav. 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona i 116/2008 - dr. zakoni), utvrđena je osnovica - cena rada za obračun i isplatu plata - zarada, počev od plate - zarade za oktobar 2011. godine, i to:
1) za predsednika Ustavnog suda - neto 19.149,48 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
2) za sudije Ustavnog suda - neto 16.755,09 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Zaposleni u javnim službama i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

Javne službe

Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 120-8192/2011, od 1.11.2011. godine, a na osnovu člana 3. st. 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona i 116/2008 - dr. zakoni), utvrđena je osnovica - cena rada za obračun i isplatu plata - zarada zaposlenih, počev od plate - zarade za oktobar 2011. godine - neto 2.420,33 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a koja će se primenjivati u:
- osnovnom, srednjem obrazovanju i Visokom obrazovanju,
- učeničkom i studentskom standardu,
- zdravstvenoj delatnosti,
- zavodima za socijalnu zaštitu osnovanim u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana,
- zavodima osnovanim u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,
- centrima za socijalni rad,
- ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i
- ostalim javnim službama koje se finansiraju iz budžeta.

Ustanove kulture

Plate - zarade zaposlenih u ustanovama kulture, prema navedenom Zaključku, od plate - zarade za oktobar 2011. godine, obračunavaju se i isplaćuju prema neto osnovici - ceni rada od 2.445,46 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja

Plate - zarade zaposlenih u stručnim službama Republičkog fonda za penzijsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kao i do sada, obračunavaju se i isplaćuju na osnovu tri osnovice - cene rada, u zavisnosti kojoj grupi poslova pripadaju koeficijenti utvrđeni Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2001, 15/2002 - dr. uredba*, 30/2002, 32/2002 - ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011 i 65/2011 - dalje: Uredba) za zaposlene u navedenim organizacijama, i to:
- zaposlenima, čiji su koeficijenti razvrstani u Prvu grupu poslova iz Uredbe, plata - zarada od oktobra 2011. godine, obračunavaće se na osnovu neto osnovice - cene rada od 3.675,29 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
- zaposlenima čiji su koeficijenti razvrstani u Drugu grupu poslova iz Uredbe, plata - zarada od oktobra 2011. godine obračunavaće se i isplaćivati na osnovu osnovice - cene rada koja iznosi neto 3.486,14 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, dok
- ostalim zaposlenima, čiji su koeficijenti razvrstani u Treću grupu poslova, plata - zarada od oktobra 2011. godine, obračunavaće se i isplaćivati, na osnovu osnovice - cene rada koja iznosi neto 2.420,33 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Izabrana, postavljena i zaposlena lica u organima i organizacijama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave

Zaključkom 05 Broj: 120-8189/2011, od 1.11.2011. godine, a na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona i 116/2008 - dr. zakoni), utvrđene su osnovice - cene rada za obračun i isplatu plata - zarada izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u organima i organizacijama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, počev od plate - zarade za oktobar 2011. godine.

Izabrana i postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

Plate - zarade izabranih lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave, počev od isplate plate - zarade za oktobar 2011. godine, obračunavaju se i isplaćuju na osnovu neto osnovice - cene rada od 9.923,05 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, dok se plate - zarade postavljenih lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave obračunavaju na osnovu osnovice - cene rada od 2.135,51 dinara neto, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave
Plate - zarade zaposlenih lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave, od plate - zarade za oktobar 2011. godine, obračunavaju se i isplaćuju na osnovu neto osnovice - cene rada od 2.328,79 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Navedena osnovica - cena rada (2.328,79 dinara), može se dodatno uvećati za 465,75 dinara neto, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, na osnovu kvaliteta i rezultata rada. S tim u vezi, Zaključkom je utvrđeno da funkcioner koji rukovodi organom teritorijalne autonomije ili organom jedinice samouprave, polazeći od kvaliteta i rezultata rada, može da odredi najviše 50% od ukupnog broja zaposlenih, kojima će se plate - zarade obračunavati i isplaćivati na osnovu uvećane neto osnovice - cene rada od 2.794,54 dinara (2.328,79 dinara + 465,75 dinara). Ovako uvećana osnovica - cena rada određuje se zaposlenima tromesečno, prema utvrđenoj dinamici iz 2005. godine.

Bezbedonosno - informativna agencija

Zaključkom 05 Broj: 120-8187/2011, od 1.11.2011. godine, a na osnovu člana 146. stav 1. Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 63/2009 - odluka US), utvrđene su nove osnovice - cene rada za obračun i isplatu plata - zarade pripadnika Bezbedonosno - informativne agencije. Prema navedenom zaključku, počev od plate - zarade za oktobar 2011. godine pripadnicima Bezbedonosno - informativne agencije, plate - zarade će se obračunavati na osnovu osnovice - cene rada od 1.576,41 dinara neto, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Zaposleni u ministarstvu unutrašnjih poslova

Zaključkom 05 Broj: 120-8186/2011, od 1.11.2011. godine, a na osnovu člana 146. stav 1. Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 63/2009 - odluka US), utvrđena je nova uvećana osnovica - cena rada za obračun i isplatu plata - zarade zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje će se obračunavati i isplaćivati, počev od plate - zarade za oktobar 2011. godine. Ovo praktično znači, da će se od novembra 2011. godine, kada se isplaćuju oktobarske plate - zarade, zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, plate - zarade obračunavati i isplaćivati na osnovu osnovice - cene rada od 1.594,44 dinara neto, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Zaključkom je utvrđeno i dodatno uvećanje osnovice - cene rada: neto 69,47 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, iz sredstava ostvarenih iz naknada koje građani plaćaju prilikom izdavanja ličnih isprava, kao i dodatnih prihoda koje Ministarstvo unutrašnjih poslova ostvaruje.
To znači da će se plate - zarade zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, isplaćivati prema uvećanoj osnovici - ceni rada od 1.663,91 dinara neto (1.594,44 + 69,47), ukoliko se iz sredstava ostvarenih iz naknada koje građani plaćaju prilikom izdavanja ličnih isprava i dodatnih prihoda Ministarstva unutrašnjih poslova, obezbedi potreban iznos sredstava za obračun plata - zarada po uvećanoj osnovici - ceni rada.
Izuzetno, samo za isplatu plate - zarade za oktobar i novembar 2011. godine, (obračunate na osnovu uvećane osnovice - cene rada od 1.663,91 dinara), moguće je koristiti i prihode budžeta u okviru odobrenih aproprijacija utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu.
Međutim, ukoliko se sredstva, za dodatno uvećanje osnovice - cene rada (neto 69,74 dinara), ne ostvare - za obračun i isplatu plata - zarade primenjivaće se osnovica - cena rada od 1.594,44 dinara neto, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Takođe, ako nema dovoljno sredstava za isplatu osnovice - cene rada bez uvećanja, 1.594,44 dinara neto - iz budžetskih sredstava, koriste se sopstveni - dodatni prihodi.
Profesionalni pripadnici Vojske Srbije
Zaključkom 05 Broj: 120-8184/2011, od 1.11.2011. godine, a na osnovu člana 95. st. 1. i 2. i člana 127. stav 1, a u vezi sa članom 8. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009 i 101/2010 - dr. zakon), utvrđena je osnovica - cena rada za obračun i isplatu plata - zarada profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, u bruto iznosu od 34.488,01 dinara, odnosno neto od 24.176,09 dinara. Na osnovu ove osnovice - cene rada, plate - zarade će se obračunavati i isplaćivati, počev od plate - zarade za oktobar 2011. godine.
Takođe, Zaključkom je utvrđeno, da se navedena osnovica - cena rada za obračun i isplatu plata - zarada profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, koji obavljaju poslove u vojnim zdravstvenim ustanovama, uvećava za 20% na teret sredstava sopstvenih prihoda, s tim što masa sredstava za uvećanje osnovice - cene rada ne može preći 30% ukupno ostvarenih sopstvenih prihoda.

Zaključci

Na osnovu gore navedenih osnovica - cena rada utvrđenih Zaključcima i Odlukom koje je Vlada donela 1. novembra 2011. godine, obračunavaće se plate - zarade zaposlenih u "opštem nivou države", počev od oktobarske plate - zarade u tekućoj do martovske plate - zarade u narednoj godini.
Naredno usklađivanje osnovica - cena rada prema važećim fiskalnim pravilima, planirano je za april 2012. godine. Zaposleni u javnom sektoru, imajući u vidu sadašnju preliminarnu projekciju makroekonomskih pokazatelja, koji učestvuju u formuli za utvrđivanje procenta usklađivanja plata - zarada od aprila 2012. godine, mogu očekivati povećanje plata - zarada za 4%.

Vreme u Beogradu

Trenutno vreme
Vedro Vedro
Temperatura: -1 °C
subota, 03 dec
Povremeno sunčano sa oblacima Povremeno sunčano sa oblacima
Temperatura: -4 do 5 °C
nedelja, 04 dec
Uglavnom sunčano Uglavnom sunčano
Temperatura: -4 do 4 °C

Prijava

Nemate nalog? Napravite nalog
kss

Informatori

  • ОДРЖАН ПРВИ КОНГРЕС КОНФЕДЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА

    Opširnije...
  • Одржан округли сто:

    Opširnije...

  • Овим путем обавештавамо чланство СНРЗС да је у 31.03.2016. у Крагујевцу у згради ЕД Електрошумадија одржана 14. редовна Скупштина Конфедерације слободних синдиката.

    Opširnije...

Ko je prisutan?

Trenutno je 2 gostiju na sajtu